Algemene Voorwaarden


1. Sluiting van het contract

Met uw bestelling doet u ons een bindend aanbod om een ​​overeenkomst met u te sluiten. Met het verzenden van een orderbevestiging per e-mail aan u of de levering van de bestelde goederen, kunnen wij dit aanbod accepteren. U ontvangt eerst per e-mail een ontvangstbevestiging van uw bestelling op het door u opgegeven e-mailadres (bestelbevestiging). Een koopovereenkomst komt echter pas tot stand wanneer onze orderbevestiging per e-mail naar u is verzonden of wanneer de bestelde goederen zijn afgeleverd.

 Bij een bestelling via onze webwinkel bestaat het bestelproces uit in totaal vier stappen. In de eerste stap selecteert u de gewenste goederen. In de tweede stap kunt u uw winkelwagen controleren en de betaalmethode selecteren. In de derde stap vult u uw klantgegevens in inclusief factuuradres en eventueel afwijkend afleveradres. In de laatste stap heeft u de mogelijkheid om alle gegevens (bijv. naam, adres, betaalmethode, bestelde artikelen) nog eens te controleren en indien nodig te corrigeren voordat u uw bestelling naar ons verzendt door op ‘Bestelling verzenden’ te klikken.

2. Opslag van de contracttekst

Wij slaan de contracttekst van uw bestelling op. U kunt deze afdrukken voordat u uw bestelling naar ons verzendt door in de laatste stap van het bestelproces op ‘Afdrukken’ te klikken. Op het door u opgegeven e-mailadres sturen wij u tevens een orderbevestiging en een orderbevestiging met alle bestelgegevens en onze algemene voorwaarden.

3. Eigendomsvoorbehoud

Particuliere klanten:

De geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van alle vorderingen.

Zakelijke klanten:

1. de geleverde goederen (gereserveerde goederen) blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van alle vorderingen die voortvloeien uit dit contract.

2. de koper verplicht zich, zolang de eigendom nog niet aan hem is overgedragen, de gereserveerde zaak zorgvuldig te behandelen en op eigen kosten tegen brand-, water- en diefstalschade voldoende tot de nieuwwaarde te verzekeren.

3. de koper is niet gerechtigd de gereserveerde goederen aan derden te verpanden of tot zekerheid over te dragen. De koper heeft echter het recht om de gereserveerde goederen te gebruiken en door te verkopen in het normale handelsverkeer, zolang hij niet in gebreke is met zijn betalingsverplichtingen. De koper zal alle vorderingen op zijn handelspartners die uit de verkoop voortvloeien, tot zekerheid aan de verkoper cederen. Verkoper aanvaardt de opdracht.

De verkoper machtigt de koper herroepelijk om de aan de verkoper overgedragen vorderingen op eigen naam voor rekening van de verkoper te incasseren. Dit laat onverlet het recht van Verkoper om de vorderingen zelf te incasseren. De verkoper zal de vorderingen echter niet zelf incasseren en zal de incassomachtiging niet intrekken zolang de koper zijn betalingsverplichtingen naar behoren nakomt.

Indien de koper handelt in strijd met de overeenkomst jegens de verkoper, in het bijzonder wanneer hij zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, kan de verkoper eisen dat de koper de gecedeerde vorderingen en de respectievelijke debiteuren openbaar maakt, de respectieve debiteuren in kennis stelt van de overdracht en alle documenten overhandigt aan de verkoper en verstrekt alle informatie die de verkoper nodig heeft om de claims te doen gelden.

De verwerking of transformatie van de gereserveerde goederen door de koper gebeurt altijd in naam en voor rekening van de verkoper. Als de gereserveerde goederen worden verwerkt met andere artikelen die geen eigendom zijn van de verkoper, verwerft de verkoper mede-eigendom van het nieuwe artikel in de verhouding van de waarde van de gereserveerde goederen tot de andere verwerkte artikelen op het moment van verwerking. Als de gereserveerde goederen onlosmakelijk zijn gecombineerd of vermengd met andere items die niet aan de verkoper toebehoren, verwerft de verkoper mede-eigendom van het nieuwe item in de verhouding van de waarde van de gereserveerde goederen tot de andere gecombineerde of gemengde items op het moment van verkoop. combineren of mixen. Indien de combinatie of vermenging zodanig geschiedt dat de zaak van Koper als hoofdzaak te beschouwen is, wordt geacht te zijn overeengekomen dat de koper de mede-eigendom pro rata aan de verkoper zal overdragen. De Verkoper aanvaardt deze overdracht. De koper zal de volledige eigendom of mede-eigendom van het aldus gecreëerde item in veilige bewaring houden voor de verkoper.

Indien op de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust beslag wordt gelegd of indien deze aan andere ingrepen door derden worden blootgesteld, is de koper verplicht, zolang de eigendom nog niet op hem is overgegaan, de derde op de hoogte te stellen van de eigendomsrechten van de verkoper en verkoper onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen zodat verkoper zijn eigendomsrechten kan doen gelden. Koper is jegens Verkoper aansprakelijk voor alle ter zake gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, tenzij de derde in staat is deze kosten aan Verkoper te vergoeden.

De verkoper verplicht zich om op verzoek van de koper de zekerheden waarop hij recht heeft vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde de waarde van de openstaande vorderingen op de koper met 10% overschrijdt.

Indien op de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust beslag wordt gelegd of anderszins wordt ingegrepen door derden, is de koper verplicht, zolang de eigendom nog niet op hem is overgegaan, de derde op de eigendomsrechten van de verkoper te wijzen en verkoper onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen zodat verkoper zijn eigendomsrechten kan doen gelden. Koper is jegens Verkoper aansprakelijk voor alle ter zake gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, tenzij de derde in staat is deze kosten aan Verkoper te vergoeden.

4. Prijzen, verzendkosten, retourkosten bij herroeping

Alle prijzen zijn eindprijzen, ze zijn inclusief de wettelijke BTW. Voor zover u gebruik maakt van een bestaand herroepingsrecht, dient u de reguliere kosten van terugzending te dragen indien de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen.

In het geval van een dealerlogin kunnen de prijzen exclusief btw worden weergegeven.

5. Leveringsvoorwaarden

Tenzij anders vermeld in de offerte, brengen wij de goederen binnen 2-3 werkdagen na ontvangst van de betaling in de zending. Bij levering op rekening of betaling via Bankoverschrijving of automatische incasso brengen wij de goederen, tenzij anders aangegeven in de offerte, binnen 2-3 werkdagen na aflevering van de orderbevestiging in de verzending.

 

6. Betalingsvoorwaarden

U kunt vooraf betalen via overschrijving, factuur of molie. We behouden ons het recht voor om individuele betaalmethoden uit te sluiten. Kiest u voor vooruitbetaling, dan geven wij u de bankgegevens in de orderbevestiging. Het factuurbedrag dient binnen 10 dagen op onze rekening te zijn bijgeschreven. U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als de vorderingen uit dezelfde contractuele relatie voortvloeien.

 

7. Garantie

De garantie wordt beheerst door de wettelijke bepalingen. Als gebruikte goederen het onderwerp zijn van het koopcontract en de koper geen consument is, is de garantie uitgesloten. Als de klant een consument is, is de garantieperiode voor de aankoop van gebruikte goederen één jaar.

 

8. Gegevensbescherming

Bij het initiëren, afsluiten, verwerken en terugdraaien van een koopovereenkomst verzamelen, bewaren en verwerken wij gegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Wanneer u onze website bezoekt, worden het IP-adres dat momenteel door uw pc wordt gebruikt, de datum en tijd, het browsertype en het besturingssysteem van uw pc, evenals de pagina’s die u hebt bekeken, geregistreerd. Dit laat ons echter niet toe om conclusies te trekken over persoonsgegevens en is ook niet de bedoeling om dat te doen.

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bestelling of per e-mail (bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens), worden alleen verwerkt voor correspondentie met u en alleen voor het doel waarvoor u de gegevens aan ons heeft verstrekt. Wij geven uw gegevens alleen door aan de met de levering belaste rederij, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. Voor het afhandelen van betalingen geven wij uw betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die belast is met de betaling.

Wij verzekeren u dat wij uw persoonsgegevens niet anderszins aan derden zullen doorgeven, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of u uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hebt gegeven. Voor zover wij gebruik maken van de diensten van derden voor de uitvoering en afhandeling van verwerkingsprocedures, zullen de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming worden nageleefd.

Duur van opslag

Persoonsgegevens die via onze website aan ons zijn meegedeeld, worden slechts bewaard tot het doel waarvoor ze aan ons zijn toevertrouwd, is vervuld. Voor zover handels- en belastingrechtelijke bewaartermijnen in acht moeten worden genomen, kan de opslagduur van bepaalde gegevens tot 10 jaar bedragen.

Gebruik van cookies                                                                                                                           

Een gebruik van ons aanbod vindt plaats met behulp van cookies. Voorwaarde is dat u de cookies in uw browserinstellingen hebt geactiveerd. In de cookie wordt een willekeurig gegenereerde sessiecode en, indien van toepassing, uw klant-ID opgeslagen. Hierdoor is het mogelijk om u als geregistreerde klant te herkennen.

Jouw rechten

Als u niet langer akkoord gaat met de opslag van uw persoonsgegevens of als deze gegevens onjuist zijn geworden, zullen wij op basis van een overeenkomstige instructie zorgen voor het wissen, corrigeren of afschermen van uw gegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Op verzoek verstrekken wij u kosteloos informatie over alle persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen. Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, voor informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens, kunt u contact opnemen met:

A1 Deco

Kosmonaut 23B

3824 MK Amersfoort

E-mail naar info@a1-deco.com

Links naar andere internetsites

Voor zover wij vanaf onze website verwijzen of linken naar websites van derden, aanvaarden wij geen garantie of aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de inhoud of de gegevensbeveiliging van deze websites. Aangezien wij geen invloed hebben op de naleving van de gegevensbeschermingsvoorschriften door derden, dient u de respectievelijke afzonderlijk aangeboden gegevensbeschermingsverklaringen te controleren.

9. Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is uitsluitend van toepassing. Met betrekking tot een consument is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover deze geen dwingende wettelijke bepalingen beperkt van de staat waar de consument zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft.

10. Klachtenprocedure voor consumenten

In overeenstemming met artikel 14, lid 1 van de EU-verordening nr. 524/2013 betreffende de online beslechting van consumentengeschillen, biedt de Europese Commissie een platform voor online geschillenbeslechting (OS-platform).

Deze is te bereiken via de volgende link:https://ec.europa.eu/consumers/odr/

We zijn niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten en zijn hiertoe over het algemeen ook niet bereid.

11. Kwaliteit van het materiaal

Natuursteen is een absoluut tijdloos, natuurproduct dat zich in de loop van miljoenen jaren heeft ontwikkeld. Afwijkingen in kleur en patroon kunnen daarom voorkomen. We streven er echter naar om u een product te bieden dat zo uniform mogelijk is, met een sterke gelijkenis in kleur en textuur. Neem voor uw bestelling contact met ons op om een ​​zo homogeen mogelijk kleurenschema te verkrijgen. Raadpleeg onze actuele catalogus of voorbeeldboekjes voor de beschikbare kleuren en decors.

Het ontstaan ​​van gaatjes, natuurlijke breuken of afbrokkeling zijn ten laste van de klant. Aangezien Slate-Lite een natuursteen is en we zowel de winning als de afzonderlijke leisteenlagen niet kunnen beïnvloeden, ligt het risico bij de klant!

12. Retourneren of herroepen van de bestelling

Bij het retourneren van bestelde goederen zonder materiaaldefecten wordt 20% van de verkoopwaarde of minimaal 30 € administratiekosten in rekening gebracht. De verwerkingskosten bedragen maximaal 150€. De verzendkosten voor de levering worden niet gecrediteerd. Deze regeling is geldig voor zakelijke klanten.

De goederen moeten onbeschadigd zijn, d.w.z. in dezelfde staat als waarin ze het magazijn verlieten.

Bij de ingangscontrole wordt hierop gecontroleerd. Elke breuk die optreedt tijdens de retourzending wordt gedocumenteerd met foto’s en naar de klant gestuurd.

Bij breuk wordt de plaat gecrediteerd minus 50% van de aankoopprijs. Bij overige gebreken, zoals vetvlekken (vingervet) dient het bord gereinigd te worden, hiervoor wordt 30% van de aankoopprijs (per bord) in rekening gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen in een transportveilige doos aan ons worden geretourneerd.

Restvoorraad, speciale formaten en gecoate goederen zijn uitgesloten van ruilen!

Controle van de bestelde goederen door de klant:

De klant dient de goederen al bij acceptatie van het pakket te controleren en te controleren of de vervoerder de goederen in perfecte staat aan de klant heeft afgeleverd.

In geval van duidelijke schade mag de klant de goederen niet accepteren en terugsturen naar de vervoerder.

Zorg er bij alle bestellingen voor dat de goederen acclimatiseren voordat u ze uitpakt (uitrollen) om breuk te voorkomen.

We raden verzending aan tijdens de wintermaanden (oktober – Pasen), evenals naar koudere klimaten en landen, voor de grote maten alleen plat op pallet om schade tijdens transport en afrollen van het materiaal te voorkomen. Verzending opgerold door UPS is nog steeds mogelijk op eigen risico.

Wij wijzen u erop dat u al onze facturen elektronisch als pdf per e-mail ontvangt en dat u deze conform de voor u geldende wettelijke voorschriften in ongewijzigde vorm dient te bewaren. Een afzonderlijke verzending op papier vindt niet plaats.

× Hoe kan ik je helpen?